Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er oppnevnt av Finansdepartementet for å  vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland, og gi anbefaling om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank.

Etikkrådets årsmelding for 2015 er nå tilgjengelig for nedlasting i pdf-format:

Årsmelding 2015 (pdf)

Årsmelding 2015 (pdf)

Du kan også laste ned enkeltkapitler fra årsmeldingen som enkelt-pdf-er:

Etikkrådets virksomhet
Utelukkelse av kjernevåpenprodusenter
Våpenkriteriet og utviklingen av autonome våpen
Undersøkelser av arbeidsforhold i tekstilindustrien
Vurdering av korrupsjonsrisiko
Alvorlig miljøskade
Klimakriteriene

Etikkrådets anbefalinger blir offentliggjort her. Norges Bank forvalter fondet og fatter beslutning om Etikkrådets anbefalinger skal tas til følge.

Norges Bank fører oversikt over selskaper som er utelukket fra Statens pensjonsfond utland.

Rådet har et eget sekretariat som utreder og forbereder saker.