Etikkrådet gir råd til Norges Bank om å utelukke selskaper fra Statens pensjonsfond utlands portefølje i henhold til retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet.

Noen av utelukkelsene fra SPUs portefølje gjelder selskaper som produserer bestemte produkter. Selskaper som produserer sentrale komponenter til våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, utelukkes fra fondet. Dette omfatter i praksis kjernevåpen, klasevåpen og antipersonellminer.Etter evalueringen av de etiske retningslinjene i 2009 ble også produksjon av tobakk et kriterium for utelukkelse.

SPU kan heller ikke investere i statsobligasjoner utstedt av statene Syria og Nord-Korea. Selskaper som selger våpen til myndighetene i disse statene skal også utelukkes fra porteføljen.

Enkeltselskaper kan også utelukkes fra fondet dersom de medvirker til eller selv er ansvarlig for grove normbrudd. Denne typen utelukkelser knytter seg til selskapers atferd. Kriteriene som kan danne grunnlag for utelukkelse på slikt grunnlag er:

  • Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn
  • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
  • Alvorlig miljøskade
  • Grov korrupsjon
  • Andre, særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

I noen tilfeller kan det være tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt eller om hvordan et selskaps atferd vil utvikle seg framover i tid. I slike tilfeller kan selskaper settes til observasjon etter råd fra Etikkrådet. Det skal jevnlig foretas en vurdering av om selskapet fortsatt skal være under observasjon.

Norges Banks beslutning og rådets anbefaling om observasjon eller utelukkelse skal offentliggjøres. Når et selskap utelukkes, vil kunngjøringen først skje når fondets verdipapirer er solgt.