Etikkrådet gir råd til Norges Bank om å utelukke selskaper fra Statens pensjonsfond utlands portefølje i henhold til retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet.

Noen av utelukkelsene fra SPUs portefølje gjelder selskaper som produserer bestemte produkter. Selskaper som produserer sentrale komponenter til våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, utelukkes fra fondet. Dette har i praksis omfattet kjernevåpen, klasevåpen og antipersonellminer. Videre er  produksjon av tobakk og cannabis kriterier for utelukkelse. Observasjon eller utelukkelse kan også besluttes for gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 pst. eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på termisk kull.

Enkeltselskaper kan også utelukkes fra fondet dersom de medvirker til eller selv er ansvarlig for grove normbrudd. Denne typen utelukkelser knytter seg til selskapers atferd. Kriteriene som kan danne grunnlag for utelukkelse på slikt grunnlag er:

  • Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene
  • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
  • Salg av våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene
  • Alvorlig miljøskade
  • Handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser
  • Grov korrupsjon eller annen grov økonomisk kriminalitet
  • Andre, særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

SPU kan heller ikke investere i statsobligasjoner utstedt av statene Syria, Nord-Korea, Russland og Hviterussland. Selskaper som selger våpen til myndighetene i disse statene skal også utelukkes fra porteføljen.

I noen tilfeller kan det være tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt eller om hvordan et selskaps atferd vil utvikle seg framover i tid. I slike tilfeller kan selskaper settes til observasjon etter råd fra Etikkrådet. Det skal jevnlig foretas en vurdering av om selskapet fortsatt skal være under observasjon.

Norges Banks beslutning og rådets anbefaling om observasjon eller utelukkelse skal offentliggjøres. Når et selskap utelukkes, vil kunngjøringen først skje når fondets verdipapirer er solgt.