Etikkrådet anbefalte 3. april 2023 å sette det britiske selskapet Petrofac Ltd (Petrofac) til observasjon på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet bidrar til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon.

Petrofacs hovedvirksomhet består i å designe og bygge infrastruktur for olje- og gassutvinning, samt å drifte og vedlikeholde slike anlegg. Etikkrådets undersøkelser har vist at Petrofac eller selskapets datterselskap kan knyttes til korrupsjonsanklager eller -mistanker i seks land over et tidsrom på 15 år. Rådet har notert seg at en dom mot selskapet slår fast at Petrofac siden korrupsjonshandlingene fant sted, blant annet har styrket sin etterlevelsesorganisasjon og sine prosesser for aktsomhetsvurderinger, samt foretatt betydelige utskiftninger av styre og ledelse i selskapet. Samtidig mener rådet at det fremdeles knytter seg usikkerhet til enkelte elementer ved Petrofacs etterlevelsesprogram, ved selskapets virksomhetsstyring, og ved de kulturendringer som selskapet nå hevder er gjennomført. Det er også kort tid siden Petrofac fikk på plass sin nye etterlevelsesorganisasjon, og foreløpig vanskelig å vurdere effekten av selskapets antikorrupsjonstiltak fullt ut.

Etikkrådet mener derfor det er tvil om utviklingen fremover i tid, og at selskapet bør settes til observasjon.

Norges Bank offentliggjorde 6. juli 2023 sin beslutning om å sette Petrofac til observasjon over en periode på tre år.

Les Etikkrådets anbefaling her.