Ofte stilte spørsmål

1. Jeg vil gjøre Etikkrådet oppmerksom på en sak. Hvordan kan jeg gjøre dette?

Etikkrådet tar imot innspill fra enkeltpersoner, organisasjoner og andre. Vennligst følg denne linken for å komme til vår kontaktinformasjon.

Det er mer sannsynlig at påstander om normbrudd i et selskap vil bli fulgt opp dersom de er understøttet av pålitelig dokumentasjon. Vi oppfordrer alle til å vise til verifiserbare fakta og kildegrunnlag der dette er mulig.

Etikkrådet er ikke et formelt klageorgan, og er ikke forpliktet til å behandle klager på selskaper. Etikkrådet setter likevel pris på innspill og informasjon som kan være til nytte i dets arbeid.
______________________

2. Hva er forholdet mellom Etikkrådet, Norges Bank og Finansdepartementet?

Etikkrådet overvåker fondets portefølje med sikte på å avdekke om selskaper bør utelukkes og gir råd om utelukkelse av konkrete selskaper til Norges Bank.

Finansdepartementet har som eier av fondet ansvaret for å fastsette den overordnede strategien for arbeidet med ansvarlig investeringer og kriterier for produkt- og adferdsbasert utelukkelse av selskaper.

Finansdepartementet oppnevner Etikkrådets medlemmer etter innstilling fra Norges Bank.

Det er Norges Bank som, etter råd fra Etikkrådet, beslutter om et selskap skal utelukkes, eventuelt settes på en observasjonsliste.

Norges Bank er fondets forvalter og har ansvaret for arbeidet med eierskapsutøvelsen.

______________________

3. Hva innebærer det at et selskap blir utelukket?

Fondet skal unngå investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til grove normbrudd. Etikkrådet har som oppgave å overvåke porteføljen med sikte på å avdekke om selskaper bør utelukkes fra fondets investeringsmuligheter og gi råd om dette til Norges Bank. Dersom Norges Bank følger rådets anbefaling, vil aksjer eller obligasjoner i selskapet bli solgt, eller selskapet vil bli satt til observasjon.

Handlinger som kan føre til utelukkelse er angitt i de etiske retningslinjene og omfatter grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon, alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner eller andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.
______________________

4. Hva er produktbasert utelukkelse?

Flere av selskapene som er utelukket fra fondet, er utelukket fordi de produserer bestemte produkter i strid med de etiske retningslinjene.

I Revidert nasjonalbudsjett 2004 ble det gitt en uttømmende liste over våpen som inngår i de produktbaserte utelukkelseskriteriene. Listen omfattet kjemiske våpen, biologiske våpen, antipersonellminer, udetekterbare fragmenter, brannvåpen, blindende laservåpen, klasevåpen og kjernevåpen. Fondet skal ikke investeres i selskaper som utvikler eller produserer sentrale komponenter til denne typen våpen.

Etter evalueringen av de etiske retningslinjene i 2009 ble også produksjonen av tobakk et kriterium for utelukkelse. Selskaper som selger militært materiell til myndighetene i enkelte stater (p.t. Nord-Korea og Syria), skal også utelukkes fra porteføljen.

I 2016 ble det innført en bestemmelse i retningslinjene om at observasjon eller utelukkelse av selskaper kan besluttes for gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 pst. eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på termisk kull.
______________________

5. Hva er det som bestemmer om et selskap bør utelukkes på grunn av sin atferd?

Enkeltselskaper kan utelukkes fra fondet hvis fondet løper en uakseptabel risiko for å medvirke til grovt uetisk aktivitet ved å investere i selskapet. Rådet vil blant annet vurdere:

– Om normbrudd er omfattet av fondets etiske retningslinjer
– Om det er mulig å etablere en tydelig forbindelse mellom selskapets handlinger og normbrudd
– Om normbrudd kan anses å være et enkeltstående tilfelle, eller en indikasjon på   nåværende og fremtidig praksis
– Om normbrudd er grove eller systematiske
– Om normbrudd vil føre til langsiktig eller permanent skade for folk eller miljø
– Om det finnes tilstrekkelig dokumentasjon for å underbygge påstander om normbrudd
– Om selskapet har iverksatt tiltak for å forebygge eller bøte på normbrudd.
______________________

6. Hvilke kriterier kan danne grunnlag for utelukkelse?

Som angitt i de etiske retningslinjene, vil følgende føre til at et selskap blir utelukket fra fondet:

Produksjon av våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper;
Produksjon av tobakk;
Salg av våpen eller militært materiell til enkelte stater;
Gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 pst. eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på termisk kull;

Samtidig kan følgende atferd føre til at et selskap blir ekskludert fra fondet: grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn ;
alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner;
alvorlig miljøskade;
handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser;
grov korrupsjon;
andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.
______________________

7. Hvilke selskaper er fondet investert i?

Norges Bank Investment Management (NBIM) publiserer beholdningslister på sine hjemmesider.

______________________

8. Hvilke selskaper er for tiden utelukket fra fondet?

Følg linken for å se Etikkrådets tilrådninger og listen over selskaper som for tiden er utelukket.

______________________

9. Med over 8,000 selskaper i fondets portefølje, hvordan prioriterer Etikkrådet sitt arbeid?

Etikkrådet legger mye ressurser både i å velge ut selskaper og å innhente informasjon om disse. Rådet har engasjert et konsulentselskap som gjennomfører internettbaserte daglige, nyhetssøk på samtlige selskaper i fondets portefølje. Konsulentene sender hver måned en rapport til rådet med oversikt over selskaper som anklages for alvorlig miljøskade, medvirkning til menneskerettighetsbrudd, korrupsjon eller andre normbrudd. Sekretariatet foretar med utgangspunkt i rapportene en første vurdering av hvor alvorlige eller systematiske normbruddene synes å være. Ofte beskyldes flere selskaper for liknende normbrudd i månedsrapportene. For å identifisere de alvorligste normbruddene, forsøker rådet å se slike saker i sammenheng. I tillegg til månedsrapportene mottar Etikkrådet henvendelser fra personer eller organisasjoner som ber rådet om å vurdere temaer eller enkeltselskaper. Disse henvendelsene behandles på lik linje med opplysninger som kommer fram gjennom rådets nyhetssøk. Jo mer konkrete slike henvendelser er, jo lettere er det for Etikkrådet å ta tak i disse sakene.

Hvis det oppstår en situasjon som tilsier at rådet bør vise en særlig årvåkenhet med hensyn på en sektor eller et land, kan det være naturlig å sette i gang en utredning uten at det nødvendigvis bygger på opplysninger om konkrete selskaper.

______________________

10. Hvorfor utelukkes ikke selskaper som andre investorer har utelukket?

Etikkrådet vurderer forholdene uavhengig av andre investorers valg og må forholde seg til fondets etiske retningslinjer. Andre fond kan ha andre retningslinjer. Se spørsmål 6 for en omtale av over mulige forhold som rådet kan legge til grunn i sine vurderinger.
______________________

11. Hvorfor forklarer ikke Etikkrådet hvor et bestemt selskap er i denne prosessen når det blir bedt om å gjøre det av journalister og andre?

Etikkrådets oppgave er å avgi tilrådninger til Norges Bank. Selv om rådet gjerne tar imot innspill og informasjon fra enkeltpersoner og interesseorganisasjoner, kommenterer det normalt ikke vurderinger og saksgang før en eventuell tilrådning foreligger.

Finansdepartementet har lagt opp til at Etikkrådet ikke skal kommentere hvilke selskaper rådet vurderer, se avsnitt 4.2.6 om Offentlighet i arbeidet med de etiske retningslinjene i Finansdepartementets St. meld. nr. 24 (2006-2007) “Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006.”

Det er flere grunner til at Etikkrådet bør være forsiktig med å kommentere sitt arbeid med selskaper der det ikke er offentliggjort en tilrådning. Fordi uttalelser fra Etikkrådet kan ha stor betydning både for et selskaps omdømme og potensielt også aksjekursen, bør rådet bare uttale seg på et solid grunnlag. En annen grunn til at rådet er forsiktig med å med å uttale seg er at dette i noen tilfeller kan bli oppfattet som en form for godkjenning fra Etikkrådet av en praksis som er tvilsom, men likevel ikke når opp til terskelen for uttrekk. Dette er også et spørsmål om prioritering av Etikkrådets ressurser. Saker som neppe vil føre til utelukkelse legges bort uten at det lages noen sluttrapport som egner seg for offentliggjøring.
______________________

12. Er utelukkelse fra fondet permanent?

Nei. Etikkrådet vurderer rutinemessig om grunnlaget for utelukkelse av et selskap fortsatt er til stede. Hvis ny informasjon tilsier at grunnlaget for utelukkelse har falt bort, anbefaler rådet å oppheve utelukkelsen.
______________________

13. Hvilken type kilder bruker Etikkrådet når det undersøker et selskap?

Etikkrådet baserer sitt arbeid på en rekke ulike kilder. Hovedregelen er at informasjonen som legges til grunn, må være etterprøvbar. For å skaffe informasjon er Etikkrådet gjerne i kontakt med interesseorganisasjoner, lokale og nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner, lokale og internasjonale eksperter og selskapet selv. Viktig informasjon kan omfatte dokumentasjon som fag- og forskningsrapporter, rettslige kilder, miljøkonsekvensanalyser, rapporter fra interesseorganisasjoner eller internasjonale organisasjoner, selskapets egne dokumenter, og liknende. Rådet har ikke mandat til å stevne noen eller beordre utlevering av dokumenter. I enkelte tilfeller engasjerer Etikkrådet eksterne eksperter for å gjøre feltstudier eller andre studier hvis dette er nødvendig for å dokumentere normbrudd tilstrekkelig.

I rådets tilrådninger er kilder i hovedsak angitt, selv om noen i enkelte tilfeller kan bli utelatt av hensyn til kildens personlig sikkerhet.
______________________

14. På hvilket stadium tar Etikkrådet kontakt med selskapet?

Et selskap som vurderes for utelukkelse, skal gis mulighet til å framlegge informasjon og synspunkter for Etikkrådet tidlig i prosessen. Rådet skal i denne sammenheng klargjøre overfor selskapet hvilke forhold som kan danne grunnlag for utelukkelse. Vurderer rådet å tilrå utelukkelse, skal utkast til tilrådning forelegges selskapet til uttalelse.

Etikkrådets primære formål med selskapskontakten er alltid å fastslå om grunnlaget for utelukkelse er til stede.
______________________

15. Hvorfor anbefaler ikke rådet for eksempel at mer penger investeres i ”grønne” selskaper?

Det ligger utenfor Etikkrådets mandat å anbefale hvor fondet bør investere. Rådet skal bare avgi tilrådninger om utelukkelse eller observasjon av selskapet fra fondet.
______________________