Etikkrådet anbefaler å utelukke Yunnan Baiyao Group Co Ltd fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade.

Yunnan Baiyao er et kinesisk farmasiselskap som produserer ingredienser som inngår i tradisjonell kinesisk medisin.  Selskapet bruker og selger dyredeler fra pangoliner som er en globalt truet dyreart. Produksjon av tradisjonell kinesisk medisin der truede arter inngår, kan bidra til ulovlig handel av disse artene og øker risikoen for at de blir utryddet. Det er ikke kjent hvor mye selskapet bruker av truede arter, hvor dyredelene opprinnelig kommer fra, hvilke lagre av dyredeler som finnes, og hvordan de eventuelt fylles opp.  Når slik informasjon mangler, legger rådet til grunn at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade.  Selskapet har ikke opplyst om planer for å erstatte ingrediensene som er basert på truede arter, med andre ingredienser.

Etter at tilrådningen var avgitt, bekreftet selskapet i brev til rådet at det på lovlig vis hadde kjøpt pangolinskjell fra offentlige lagre. Etikkrådet har tidligere lagt til grunn at bruk av kroppsdeler fra truede dyrearter innebærer en uakseptabel risiko for medvirkning til alvorlig miljøskade, selv om disse hevdes å stamme fra lovlige lagre. Etikkrådet opprettholdt tilrådningen og meddelte dette til Norges Bank 25. juni 2021.

Etikkrådet avga tilrådningen 27. mai 2021.  Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å utelukke selskapet 21. desember 2021.

Les Etikkrådets tilrådning her

Les Etikkrådets brev til Norges Bank 25. juni 2021 her