Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet Young Poong Corp fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for eller medvirker til alvorlig miljøskade.

Young Poong eier og drifter Seokposmelteverket i Sør-Korea. Det er i en årrekke hevdet at smelteverket er årsak til alvorlig forurensning og miljø- og helseskade. Studier viser langvarig og pågående alvorlig forurensning inkludert utslipp til luft av ulike tungmetall (f.eks. kadmium, sink, bly, og arsen). Det er også omfattende utslipp til vassdrag og jordsmonn.

Selskapet har i mange år fått pålegg fra myndighetene om tiltak og midlertidig nedstrenging inntil utbedringer er gjennomført, samt bøter. En leder i selskapet er også dømt til fengselsstraff for omfattende manipulering av måledata der verdier for luftforurensning som lå langt over grenseverdier, ble endret for å vise verdier langt under grenseverdiene. Selskapet synes ikke å ha gjennomført tiltak som i vesentlig grad reduserer forurensningen.

Selskapet har ikke svart på spørsmål fra Etikkrådet.

Etikkrådet avga tilrådningen 28. februar 2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 7. september 2022.

Les Etikkrådets anbefaling her.