Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. Retningslinjenes § 5 omhandler Etikkrådets arbeid. I syvende ledd heter det:

«Etikkrådet skal ha rutiner for å vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er til stede. Basert på ny informasjon kan Etikkrådet anbefale banken at observasjon eller utelukkelse oppheves. Rutinene skal offentliggjøres. Selskap som er utelukket eller som står til observasjon, skal informeres særskilt om rutinene.»

Utelukkelse

Et selskap blir ikke utelukket for en bestemt tidsperiode, og en utelukkelse kan oppheves så snart grunnlaget for utelukkelse faller bort. Norges Bank fatter beslutning om å oppheve utelukkelsen etter tilrådning fra Etikkrådet. Når bankens beslutning er offentliggjort, vil Etikkrådet informere selskapet.

Dersom et utelukket selskap kontakter Etikkrådet med informasjon som tilsier at det ikke lenger er grunnlag for å utelukke selskapet, vil rådet vurdere selskapet på nytt. Selskapet må vise at grunnlaget for utelukkelse har falt bort eller at tilstrekkelige forbedringer er gjennomført i praksis, ikke bare i selskapets strategier eller planer. Hvis Etikkrådet mener at grunnlaget for utelukkelse har opphørt, avgir rådet en tilrådning til Norges Bank om å oppheve utelukkelsen. Etikkrådet vil informere et selskap som har bedt om en ny vurdering, om hvorfor det eventuelt fortsatt er utelukket fra fondet når vurderingen er sluttført.

Etikkrådet oppfordrer utelukkede selskaper til å informere rådet om forhold som kan føre til at utelukkelsen av selskapet kan oppheves. Denne informasjonen skal sendes til følgende e-postadresse: postmottak@etikkradet.no

Etikkrådet tar opp utelukkede selskaper til ny vurdering på eget initiativ hvis det får informasjon om endringer i selskapets virksomhet som kan tilsi at grunnlaget for utelukkelse har falt bort.

Norges Bank kan også anmode Etikkrådet om å vurdere spesifikke utelukkede selskaper. Etikkrådet vil i slike tilfeller avgi en tilrådning til Norges Bank om å oppheve utelukkelsen eller å videreføre utelukkelsen av selskapet.

Årlig gjennomgang av utelukkede selskaper

Produktbasert utelukkelse

Etikkrådet undersøker årlig om de utelukkede selskapene fortsatt er involvert i produksjon av produktene som førte til utelukkelse. Hvis den aktuelle produksjonen er avhendet eller har opphørt, avgir Etikkrådet en tilrådning til Norges Bank om å oppheve utelukkelsen.

Dersom det skulle foreligge andre grunner til at selskapet fortsatt bør være utelukket, for eksempel at selskapet har virksomhet som rammes av et annet utelukkelseskriterium, avgir Etikkrådet samtidig en tilrådning til Norges Bank om å videreføre utelukkelsen på nytt grunnlag. Selskapet vil i så fall få anledning til å uttale seg om det nye grunnlaget for utelukkelse.

Atferdsbasert utelukkelse

For selskaper som er utelukket etter atferdskriteriene, undersøker Etikkrådet årlig om de fortsatt driver virksomheten som var utgangspunktet for utelukkelsen. For slike selskaper er det likevel ingen absolutt sammenheng mellom at denne virksomheten har opphørt eller er avhendet, og at grunnlaget for utelukkelse har falt bort. For eksempel kan et selskap som er utelukket med utgangspunkt i en alvorlig ulykke ved et av sine anlegg, ha andre anlegg der risikoen er stor, selv om anlegget som ble vurdert, ikke lenger er i drift. Selskapers systemer for å unngå å bli involvert i grove normbrudd spiller en betydelig rolle i Etikkrådets vurdering av om en utelukkelse etter atferdskriteriene, kan oppheves. Rådet legger også vekt på hva selskapene har gjort for å avbøte normbrudd selskapet har forårsaket.

Dersom det det opprinnelige utelukkelsesgrunnlaget har falt bort, undersøker Etikkrådet om selskapet har virksomhet som rammes av et annet utelukkelseskriterium. I så fall avgir Etikkrådet en tilrådning til Norges Bank om å videreføre utelukkelsen på nytt grunnlag. Selskapet vil i så fall få anledning til å uttale seg om det nye grunnlaget for utelukkelse.

Observasjon

Norges Bank kan sette et selskap til observasjon på grunnlag av en tilrådning om utelukkelse eller observasjon fra Etikkrådet. Lengden på observasjonsperioden varierer. Observasjonen kan avsluttes når som helst i observasjonsperioden hvis Etikkrådet gir Norge Bank råd om å avslutte observasjonen eller å utelukke selskapet. Observasjonsperioden kan også forlenges utover anslått ramme.

For selskaper som er satt til observasjon på grunnlag av en tilrådning fra Etikkrådet, avgir rådet normalt én eller flere observasjonsrapporter for hvert selskap til Norges Bank i løpet av observasjonsperioden. Den første rapporten blir avgitt i løpet av to år etter at selskapet er satt til observasjon. Et utkast til observasjonsrapport sendes til selskapet for merknader, og det avholdes også ofte møter med selskapet i forkant. Etikkrådet innhenter også informasjon fra andre kilder.