Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. Retningslinjenes § 5 omhandler rådets arbeid. I femte ledd heter det:

«Etikkrådet skal jevnlig vurdere om grunnlaget for observasjon eller utelukkelse fortsatt er til stede. Etikkrådet kan på bakgrunn av ny informasjon anbefale banken at observasjon eller utelukkelse oppheves.»

Videre står det i sjuende ledd:

«Rutiner for Etikkrådets behandling av saker som gjelder spørsmål om en beslutning om observasjon og utelukkelse skal oppheves, skal være offentlig tilgjengelig. Selskap som er utelukket, skal informeres særskilt om rutinene

I henhold til retningslinjene har Norges Bank utarbeidet forventninger til Etikkrådets utvalg av selskaper i sitt brev til Etikkrådet 20. mars 2015. For selskaper som er utelukket eller til observasjon, forventer banken at rådet minst én gang årlig avgir en innstilling til banken om grunnlaget for utelukkelse eller observasjon fortsatt er til stede. Banken kan også be Etikkrådet om en ny vurdering av selskaper som allerede er utelukket.

Et selskap blir ikke utelukket for en bestemt tidsperiode, men kan tas tilbake i investeringsuniverset så snart grunnlaget for utelukkelse faller bort. Faller grunnlaget for utelukkelse bort, avgir Etikkrådet en tilrådning til Norges Bank om å oppheve utelukkelsen av selskapet.

Utelukkede selskaper oppfordres til å informere rådet om forhold som kan føre til at utelukkelsen av selskapet kan oppheves på følgende e-postadresse: postmottak@etikkradet.no

Selskaper kan utelukkes både på grunnlag av hva de produserer, og hvordan de driver sin virksomhet. Rutinene for å revurdere selskaper er forskjellige for produktbasert og atferdsbasert utelukkelse fordi det er enklere å fastslå om et selskap produserer et bestemt produkt, enn om et selskap har virksomhet i strid med atferdskriteriene. Vurderingen av selskaper som er utelukket etter atferdskriterier, kan i noen tilfeller være enkle, men krever i andre tilfeller omfattende undersøkelser. Noen selskaper er utelukket på grunn av ett enkelt alvorlig forhold, mens andre er utelukket på grunnlag flere forhold som til sammen indikerer at selskapet har en atferd som systematisk er i strid med retningslinjene. Selskaper kan også være utelukket på grunnlag av ett eller flere forhold, og på samme tid ha annen virksomhet i strid med retningslinjene som ikke har vært undersøkt av Etikkrådet tidligere.

Produktbasert utelukkelse

  • Utelukkede selskaper overvåkes løpende. En uavhengig konsulent gir kvartalsvise rapporter til rådet over selskaper som produserer tobakk, produserer våpen som er omfattet av retningslinjene, eller selger militært materiell til myndighetene i enkelte stater (p.t. Nord-Korea og Syria).
  • Hvis informasjon fra konsulenten eller annen informasjon tyder på at utelukkede selskaper ikke lenger har slik produksjon, kontakter Etikkrådet selskapet.
  • Etikkrådet forsøker også å få bekreftet opplysningene fra andre kilder.
  • Hvis produksjonen har opphørt, avgir Etikkrådet en tilrådning om å oppheve utelukkelsen.

Atferdsbasert utelukkelse

  • Etikkrådet undersøker årlig utelukkede selskaper for å se om det finnes indikasjoner på vesentlige endringer i virksomheten som for eksempel om selskaper fortsatt har kontrollerende eierandeler i virksomhet som førte til utelukkelse, eller om slik virksomhet fortsatt er i drift. Hvis forholdet selskapet er utelukket på grunnlag av har opphørt, for eksempel ved at virksomheten er solgt, undersøker Etikkrådet om det er andre grunner til å opprettholde utelukkelsen. Hvis andre grunner for utelukkelse ikke synes å være til stede, avgir Etikkrådet en tilrådning om å oppheve utelukkelsen.
  • Dersom den årlige undersøkelsen indikerer andre driftsendringer som kan tilsi at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede, undersøker Etikkrådet forholdene utelukkelsen er basert på nærmere. Rådet innhenter informasjon fra selskapet og fra andre kilder og gjør eventuelt egne undersøkelser.

Hvis selskapet har gjennomført tiltak som har ført til tilstrekkelige forbedringer i forholdene utelukkelsen er basert på, og andre grunner til utelukkelse ikke er til stede, avgir Etikkrådet en tilrådning om å oppheve utelukkelsen. Forbedringene må kunne observeres i praksis og ikke bare i selskapets strategier eller planer.

Etikkrådet undersøker også om det er andre forhold enn den opprinnelige utelukkelsesgrunnen som tilsier at et selskap skal forbli utelukket fra fondet. Fortsatt utelukkelse kan således baseres på andre, tilsvarende forhold enn dem den opprinnelige utelukkelsen var basert på.

Hvis undersøkelser viser at det fortsatt er grunnlag for utelukkelse forblir selskapet utelukket fra fondet. Selskap som har gitt Etikkrådet informasjon, vil, når vurderingsprosessen er avsluttet, bli informert om hvorfor selskapet fortsatt er utelukket fra fondet.

Hvis Norges Bank ber om en ny vurdering av et konkret selskap, vil Etikkrådet avgi en tilrådning om dette selskapet selv om det ikke er grunnlag for å oppheve utelukkelsen av selskapet.

 

For selskaper som er satt til observasjon på grunnlag av en tilrådning fra rådet, avgir Etikkrådet normalt en årlig rapport for hvert selskap til Norges Bank. I forbindelse med denne vurderingen innhenter rådet informasjon fra åpne kilder, men kan også få gjennomført egne undersøkelser. Et utkast til observasjonsrapport sendes til selskapene for merknader, og det avholdes også ofte møter med selskapene.

 

En observasjon kan avsluttes når som helst i observasjonsperioden gjennom en tilrådning om å avslutte observasjonen eller om å utelukke selskapet.