Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. Retningslinjenes § 5 omhandler rådets arbeid. I andre ledd heter det:

”Etikkrådet tar opp saker på eget initiativ eller etter anmodning fra banken. Etikkrådet skal utarbeide og offentliggjøre prinsipper for hvilke selskaper som velges ut for nærmere undersøkelse. Banken kan utarbeide nærmere forventninger til disse prinsippene.”

I henhold til retningslinjene har Norges Bank utarbeidet slike forventninger i sitt brev til Etikkrådet 20. mars 2015. Banken forventer blant annet at Etikkrådet prioriterer selskaper i samsvar med sin virksomhetsplan eller etter anmodning fra banken.

Etikkrådet arbeider systematisk for å identifisere selskaper med virksomhet i strid med retningslinjene.

Utvalgsprosedyrene består i en prosess med flere trinn:

 1. Identifikasjon av selskaper anklaget for normbrudd
 2. Valg av selskaper for innledende vurdering
 3. Grundigere vurdering av utvalgte selskaper
 4. Tilrådning om utelukkelse eller observasjon

I denne prosessen bygger de ulike trinnene på hverandre, og antallet selskaper som vurderes, blir gradvis redusert fra trinn 1 til trinn 4.

Prosedyrene for behandling av selskaper som vurderes etter produktkriteriene (§ 2), er noe enklere enn prosedyrene for selskaper som vurderes etter atferdskriteriene (§3). Det er rimelig å anta at rådets overvåkning vil kunne fange opp alle selskaper som kan ha produkter i strid med produktkriteriene. Alle slike saker blir nærmere vurdert, og det er ikke behov for å gjøre noe utvalg av selskaper for nærmere undersøkelse utover at en må ha en løpende overvåkning av porteføljen. Når det gjelder atferdskriteriene, vil det både være vanskeligere å framskaffe informasjon og å vurdere hva som kvalifiserer for utelukkelse. Omtalen nedenfor gjelder således for selskaper som vurderes utelukket etter disse kriteriene.

 1. Identifikasjon av selskaper anklaget for normbrudd

Statens pensjonsfond utland investerer i selskaper med virksomhet i de fleste land i verden. For å identifisere selskaper med virksomhet som kan være i strid med retningslinjene, gjennomføres det daglige, internettbaserte nyhetssøk på alle selskapene i fondet. Nyhetssøkene identifiserer selskaper som anklages for alvorlig miljøskade, medvirkning til menneskerettighetsbrudd, korrupsjon eller andre grove normbrudd.

Nyhetssøkene gjøres av et konsulentfirma som rapporterer til rådet hvert kvartal. Disse rapportene omfatter normalt 60 – 70 saker. Mange av sakene kjenner rådet allerede til blant annet fordi pressen gjerne skriver om samme sak over et lengre tidsrom. Normalt er det behov for å undersøke fra to til fire av disse sakene nærmere.

Selskaper i samme sektor, land eller region utredes ofte samlet. Slike sektorvise utredninger kan enten ta utgangspunkt i ett konkret selskap som allerede er flagget i nyhetsrapporter, eller i en problemstilling rådet ønsker å se nærmere på. Utredninger av slike tema eller områder bidrar til å identifisere selskaper for videre undersøkelser og gjør det lettere for rådet å se liknende virksomheter i forhold til hverandre. Slike tematiske utredninger omtales gjerne i rådets årsrapport.

Etikkrådet mottar også henvendelser fra personer eller organisasjoner som ber rådet om å vurdere temaer eller enkeltselskaper. Disse henvendelsene behandles på lik linje med opplysninger som kommer fram gjennom rådets nyhetssøk.

I tillegg kan Norges Bank be Etikkrådet om å vurdere enkeltselskaper. Slike anmodninger vil bli prioritert.

 1. Valg av selskaper for innledende vurderinger

Etter at potensielle selskaper er identifisert, gjøres en innledende vurdering av hvor alvorlige eller systematiske rapporterte normbrudd synes å være. I denne vurderingen, som kun tar utgangpunkt i forhold som omfattes av de enkelte punktene i §3 (a-e), blir det lagt vekt på:

 • Normbruddets alvor og omfang
 • Konsekvensene av normbruddet
 • Selskapets ansvar for eller medvirkning til forholdet
 • Selskapets tiltak for å forebygge eller bøte på skader
 • Risiko for tilsvarende hendelser i framtiden

I mange saker blir det også lagt vekt på om virksomheten er i strid med nasjonale lover eller internasjonale avtaler eller standarder.

 1. Grundigere vurdering av utvalgte selskaper

Formålet med de videre undersøkelsene er først å klarlegge hva som har foregått. Deretter må rådet vurdere risikoen for at eventuelle grove normbrudd også vil foregå i framtiden. For utvalgte selskaper består den videre prosessen i hovedsak i:

 • Nærmere utredning og dokumentasjon av anklagene mot selskapet
 • Vurdering av selskapets virksomhet opp mot andre selskaper i sektoren, landet eller regionen
 • En samlet vurdering av saken

Nærmere utredning og dokumentasjon av anklagene mot selskapet Anklagene mot selskapet må normalt kunne underbygges med dokumenterte fakta. I de videre undersøkelsene kan arbeidet blant annet basere seg på forskningsrapporter, vitenskapelig litteratur, konsulentutredninger, offisielle dokumenter, domstolskjennelser, omtale i medier og informasjon fra lokalsamfunn, myndigheter og frivillige organisasjoner. Det er viktig at opplysninger kan verifiseres. På dette stadiet i utredningen kontakter rådet normalt selskapet og ber om relevant informasjon. Rådet kan også engasjere konsulenter med lokalkunnskap og spisskompetanse innen aktuelle problemstillinger til å undersøke forhold som har betydning for saken.

Sammenlikning med andre selskaper i sektoren, landet eller regionen Ofte beskyldes flere selskaper innenfor en sektor eller i et land for liknende normbrudd, og slike saker vurderes gjerne i sammenheng. På den måten får rådet et bedre grunnlag for å vurdere alvorligheten i normbruddet, selskapets medvirkning, om selskaper har ulike handlingsmønstre for å forhindre eller bøte på normbrudd og framtidig risiko.

Samlet vurdering av saken Underveis i utredningen vurderer rådet saken flere ganger. Forholdene omtalt i trinn 2 revurderes regelmessig etter hvert som informasjon og dokumentasjon innhentes. Hvis betingelsene for utelukkelse ikke synes å være til stede, kan saker legges bort på et hvilket som helst stadium i utredningen.

 1. Tilrådning om utelukkelse eller observasjon

Hvis rådet etter grundige undersøkelser fortsatt antar at det kan være grunn til å utelukke et selskap, sender rådet et utkast til tilrådning til selskapet for kommentarer i henhold til retningslinjene. Dersom selskapet kommer med ny informasjon i saken, kan det føre til at rådet ikke tilrår å utelukke selskapet. Dersom selskapets svar ikke gir ny substansiell informasjon, vil rådet normalt anbefale Norges Bank å utelukke selskapet. Dersom det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, kan rådet anbefale å sette selskapet til observasjon.