Den 1. mars 2018 anbefalte Etikkrådet å sette selskapet UPL Ltd. til observasjon. Bakgrunnen er barnearbeid knyttet til dets virksomhet innen indisk frøindustri.
Etikkrådet har over flere år undersøkt omfanget av barnearbeid for frøselskapet Advanta Seeds (Advanta), som er heleid av UPL. Feltundersøkelser foretatt i sesongen 2016-2017 indikerer at om lag 10 prosent av arbeidsstyrken i frøproduksjonen for selskapet fortsatt er barn under 15 år.

UPL har i et brev til Etikkrådet redegjort for at det vil videreføre og forsterke sin tiltak for å redusere omfanget av barnearbeidet, bl.a. ved økt bruk av uanmeldte inspeksjoner på produksjonsstedene. Tiltakene mot barnearbeid i Advanta inngår nå i UPLs prosedyrer for legal compliance og i selskapets revisjonsplan. Etikkrådet antar at dette kan gi mer tyngde til og tettere oppfølging av forbedringstiltakene enn hva som var tilfelle i Advanta tidligere.

Etikkrådet anser at forholdene isolert sett gir grunnlag for å anbefale utelukkelse av selskapet. Når Etikkrådet likevel anbefaler at selskapet settes til observasjon, er det fordi rådet vil avvente resultatene av den forsterkede innsatsen.

Den 10. juli 2018 offentliggjorde Norges Bank sin beslutning om å følge opp selskapet UPL Ltd sitt arbeid for å motvirke barnearbeid gjennom eierskapsutøvelsen fra fondet over en periode på fem år.

Les Etikkrådets tilrådning her