I 2009 anbefalte Etikkrådet opphevelse av utelukkelsen av selskapet United Technologies Corp.
Les Etikkrådets tilrådning her.