Etikkrådet anbefalte 29. juni 2017 å utelukke selskapet Thoresen Thai Agencies Public Company Limited (TTA) fra Statens pensjonsfond utland. TTA er et thailandsk rederiselskap som eier og opererer blant annet bulkskip.
Utgangspunktet for rådets vurdering er at rederiselskapet TTA i flere år har avhendet utrangerte skip ved å sende disse til opphugging på strender i Bangladesh, såkalt beaching, hvor arbeidsforholdene er svært dårlige og forurensning av miljøet betydelig. Rådet anser at selskapet gjennom å avhende skip for opphugging på denne måten kan sies å medvirke til grove menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade. Det foreligger ikke indikasjoner på at selskapet vil slutte å avhende skip til beaching.
Etikkrådet vil på nytt vurdere grunnlaget for utelukkelsen av selskapet dersom det løper fire år uten at selskapet har avhendet skip til beaching, eller før dette, dersom selskapet opplyser at denne praksisen har opphørt.
Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 16. januar 2018.
Les Etikkrådets anbefaling her.