Den 6. juni 2018 anbefalte Etikkrådet å utelukke selskapet Texwinca Holdings Ltd. fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for systematiske brudd på menneskerettighetene.

Texwinca er et kinesisk selskap som produserer garn, strikkede stoffer og klær. Texwinca har en eierandel på 50 prosent og er største aksjonær i selskapet Megawell Industrial Ltd. og har hatt denne eierposisjonen i mer enn 20 år. Megawell eier klesfabrikkene Hugo Knit og Kollan i Vietnam som er heleide datterselskaper av Megawell. Texwinca hevder at det ikke har kontrollerende innflytelse over Megawell og at det ikke har noe ansvar for arbeidsforholdene ved fabrikkene i Vietnam.

Tilrådningen er basert på undersøkelser av arbeidsforholdene som viser systematiske normbrudd ved Megawells fabrikker i Vietnam, blant annet diskriminering av kvinnelige ansatte, et helsefarlig arbeidsmiljø og begrensninger i organisasjonsfriheten. Rådet mener at Texwincas dominerende eierandel kombinert med det faktum at Texwincas toppledelse har hatt ledende posisjoner i Megawell i mer enn 20 år, tilsier at Texwinca har betydelig innflytelse over Megawell. Rådet legger vekt på at Texwinca ikke har bidratt til å opplyse saken og konkluderer med at verken Texwinca eller Megawell tar noe ansvar for å forhindre menneskerettighetsbrudd ved fabrikkene i Vietnam. Når et selskap på denne måten fraskriver seg sitt ansvar for å hindre normbrudd, og selskapet heller ikke bidrar med opplysninger om forholdene eller egne tiltak ved virksomheten, innebærer dette etter rådets syn at risikoen for systematiske brudd på arbeidstakerrettigheter blir uakseptabel.

Les Etikkrådets tilrådning her.