Tilrådninger 17. oktober 2012 og 11. september 2014 vedrørende selskapet Soco International plc.
Etikkrådet avga tilrådning om å utelukke selskapet SOCO International plc. (SOCO) fra Statens pensjonsfond utland (SPU) den 17. oktober 2012. Selskapet har en 85 prosent andel og er operatør i et fellesforetak som lette etter petroleum i blokk V i den østlige delen av Den demokratiske republikken Kongo (DRC). Konsesjonsområdet overlapper i stor grad med Virunga nasjonalpark. Rådet anbefalte å utelukke selskapet fra SPU på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet gjennom sin petroleumsvirksomhet ville være ansvarlig for alvorlig miljøskade i Virunga, som også har status som FN (UNESCO) verdensarvområde for naturarv. Finansdepartementet har ikke fattet noen beslutning i saken.
Les Etikkrådets tilrådning fra 2012 her.

I juni 2014 inngikk SOCO en avtale med WWF om ikke å gjennomføre ytterligere petroleumsaktiviteter i Virunga så lenge nasjonalparken har status som verdensarvområde. Selskapet har i et brev til rådet i juli i år bekreftet at selskapets aktivitet i Virunga er stanset. Når selskapets aktivitet i området er opphørt, anser rådet at det ikke lenger er en uakseptabel risiko for at selskapet vil være ansvarlig for alvorlig miljøskade i Virunga. Den 11. september 2014 avga Etikkrådet tilrådning om at SOCO International plc. ikke bør utelukkes fra SPU.
Les Etikkrådets tilrådning fra 2014 her.