Etikkrådet anbefalte i mars 2018 å utelukke selskapet RWE AG fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser. Tilrådningen er senere trukket.

I anbefalingen la Etikkrådet vekt på at RWE er en stor europeisk produsent og distributør av elektrisitet. Selskapet har også Europas høyeste utslipp av klimagasser, og har høyere utslipp pr produsert kraftenhet enn konkurrentene. Selskapet har videre et høyt antall kraftverk basert på brunkull, som er kulltypen med høyest klimagassutslipp, og selskapet har ikke konkrete planer som vil bringe utslippene ned på nivå med konkurrentene innen rimelig tid.

Anbefalingen ble på grunn av usikkerhet om forståelsen av de klimarelaterte kriteriene ikke realitetsbehandlet i Norges Bank. Avgrensningene som var satt for hvilke virksomheter som kunne defineres som kraftprodusent under kullkriteriet, gjorde at RWE falt utenfor den definisjonen, og derfor ikke kunne utelukkes etter dette kriteriet.  I ettertid er dette endret, og RWE ble i mai 2020 utelukket etter kullkriteriet. Etikkrådet trakk samtidig tilrådningen etter klimakriteriet.

Etikkrådet avga sin tilråding 18. mars 2018. Tilrådningen ble trukket 12. mai 2020.

Les hele vurderingen her.