Etikkrådet tilrår å oppheve utelukkelsen av selskapene Rio Tinto Plc. og Rio Tinto Ltd. fra Statens pensjonsfond utland. Selskapene har vært utelukket siden 2008 på grunnlag av alvorlig miljøskade fra Grasberg-gruven i Indonesia. Rio Tinto undertegnet i september 2018 en kontrakt om salg av alle sine interesser i gruven. Det er derfor ikke lenger grunnlag for å utelukke selskapene.
Les Etikkrådets tilrådning om opphevelse av utelukkelsene her.