Etikkrådet avga tilrådning om å utelukke selskapene Repsol YPF (nå Repsol S.A) og Reliance Industries Limited fra Statens pensjonsfond utland den 1. desember 2010. Repsol og Reliance Industries var partnere i et fellesforetak som drev oljeleting i blokk 39 i den peruanske delen av Amazonas. Repsol var operatør for fellesforetaket. Blokk 39 ligger i et område som hevdes å overlappe med leveområdet til urfolk som lever i frivillig isolasjon. Rådet la til grunn at leteaktiviteten som Repsol og Reliance Industries gjennomførte i blokk 39, ville øke risikoen for at de ukontaktede urfolkene som måtte være til stede i blokken, ville komme i kontakt med utenforstående med potensielt svært alvorlige konsekvenser for disse urfolkenes liv, helse og levesett. Dette innebar en uakseptabel risiko for at selskapene ville medvirke til grove og systematiske menneskerettighetsbrudd i strid med fondets retningslinjer.
Les Etikkrådets tilrådning fra 2010 (pdf).

Den 25. mai 2012 ba Finansdepartementet Etikkrådet om å oppdatere tilrådningen fra 1. desember 2010. Etikkrådet opprettholdt anbefalingen om utelukkelse.
Les brevet fra Finansdepartementet (pdf).
Les Etikkrådets tilrådning fra 2012 (pdf).

Den 3. april 2014 anbefalte Etikkrådet at selskapene ikke skulle være utelukket fra SPU. Repsol hadde da informert Etikkrådet om at selskapet hadde inngått en avtale om salg av sin andel i fellesforetaket i Blokk 39 og bekreftet samtidig at alle feltoperasjoner i blokken hadde opphørt. Grunnlaget som tilrådningen om utelukkelse var basert på, har dermed falt bort.
Les Etikkrådets tilrådning fra 2014 (pdf).

Etikkrådets tilrådning om ikke lenger å utelukke selskapene ble avgitt før Finansdepartementet hadde tatt en beslutning i saken. Finansdepartementet har tatt Etikkrådets siste tilrådning til etterretning.