I 2016 anbefalte Etikkrådet at utelukkelsen av Raytheon Co. skulle oppheves.
Les Etikktrådets tilrådning her.