Etikkrådet tilrår å oppheve utelukkelsen av selskapet Precious Shipping PCL fra Statens pensjonsfond utland.

Etikkrådet anbefalte utelukkelse av selskapet i 2017 på grunn av selskapets praksis ved avhending av utrangerte skip som ble solgt til opphugging på strender i Bangladesh og Pakistan, såkalt beaching.

Selskapet har etter dette ikke avhendet ytterligere skip til opphugging. Etikkrådet anser derfor at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede.

Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å oppheve utelukkelsen 1. juli 2021.

Les Etikkrådets tilrådning her.