Den 2. mai 2011 avga Etikkrådet tilrådning om å utelukke de koreanske selskapene Daewoo International Corporation og Korea Gas Corporation samt de indiske selskapene Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) og GAIL India Ltd. (GAIL) fra SPUs investeringsunivers. Selskapene deltok i et fellesforetak med det kinesiske statsselskapet China National Petroleum Corporation (CNPC), som var ansvarlig for byggingen av en 800 km gassrørledning over land tvers gjennom Myanmar.
Rådet la til grunn at bygging av en slik rørledning over land i Myanmar ville medføre en uakseptabel risiko for at selskapene ville medvirke til grove og systematiske menneskerettighetsbrudd.
Les Etikkrådets tilrådning her (pdf).

Den 8. mai 2012 anmodet Finansdepartementet Etikkrådet om å oppdatere tilrådningen av 2. mai 2011 om utelukkelse av Daewoo, KOGAS, GAIL og ONGC i lys av den politiske utviklingen i Burma. Etikkrådet mente at grunnlaget for å utelukke selskapene i fellesforetaket fortsatt var til stede og faktisk var blitt forsterket etter rådets tilrådning av 2. mai 2011. POSCO ble inkludert i tilrådningen, ettersom POSCO hadde en kontrollerende eierandel i Daewoo.
Les Etikkrådets tilrådning her (pdf).

Den 13. september 2013 anbefalte Etikkrådet at selskapene ikke lenger skulle være utelukket fra SPU. Etikkrådets tidligere tilrådninger var knyttet til selve byggingen av rørledningen. Ettersom byggingen av rørledningen ble ferdigstilt i juni 2013, fant rådet at situasjonen nå var endret slik at grunnlaget som de tidligere tilrådningene var basert på, ikke lenger var til stede.
Les Etikkrådets tilrådning her (pdf).

Etikkrådets tilrådning om ikke lenger å utelukke selskapene ble avgitt før Finansdepartementet hadde tatt en beslutning i saken. Finansdepartementet har tatt Etikkrådets siste tilrådning til etterretning.