Etikkrådet avga den 26. mai 2010 en tilrådning om å utelukke det kinesiske selskapet PetroChina Co Ltd. på grunnlag av risiko for medvirkning til menneskerettighetsbrudd knyttet til bygging av to olje- og gassrørledninger i Burma. Det er PetroChinas morselskap, China National Petroleum Corporation (CNPC), som bygger rørledningene. Etikkrådet la i tilrådningen til grunn at slike infrastrukturprosjekter i Burma vil føre til menneskerettighetsbrudd, og mente at det er en uakseptabel risiko for at PetroChina gjennom sitt nære forhold til morselskapet CNPC medvirker til slike brudd. Etikkrådet har blant annet vurdert selskapenes ledelses- og organisasjonsstruktur og sammensetning. I spørsmålet om risiko for medvirkning til menneskerettighetsbrudd konkluderte rådet med at selskapene må oppfattes som en enhet, slik at CNPCs virksomhet i Burma i den sammenheng ikke kan atskilles fra datterselskapets.

Finansdepartementet har besluttet ikke å følge rådets tilrådning i denne saken fordi departementet mener at PetroChinas tilknytning til CNPC ikke er av en slik art at de to selskapene bør vurderes som ett.

Les Etikkrådets tilrådning her. (pdf).