Etikkrådet anbefalte 29. juni 2017 å sette selskapet Pan Ocean Co. Ltd. til observasjon. Pan Ocean er et sør-koreansk rederiselskap som eier og opererer bulk-, container og tankskip.
Utgangspunktet for rådets vurdering er at rederiselskapet Pan Ocean har avhendet utrangerte skip ved å sende disse til opphugging på strender i Bangladesh, såkalt beaching, hvor arbeidsforholdene er svært dårlige og forurensning av miljøet betydelig. Rådet anser at selskaper gjennom å avhende skip for opphugging på denne måten kan sies å medvirke til grove menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade.
I sin vurdering av risiko for selskapets fremtidige medvirkning til slike normbrudd har Etikkrådet lagt vekt på at selskapet sier at det så langt som mulig heretter vil forsøke å ta de nødvendige hensyn så deres skip ikke avhendes til beaching. Etikkrådet oppfatter ikke dette som et sterkt forpliktende utsagn fra selskapets side, men ser det likevel som et positivt signal om en endring av fremtidig praksis.
Etikkrådet vil vurdere grunnlaget for observasjonen dersom det løper fire år uten at selskapet har avhendet skip til beaching. Rådet kan gjøre en slik vurdering tidligere dersom selskapet kommer med en mer forpliktende uttalelse om at denne praksisen har opphørt. Dersom selskapet avhender ytterligere skip til beaching, vil Etikkrådet anbefale at det utelukkes fra SPU.
Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om observasjon av selskapet 16. januar 2018.

Les Etikkrådets tilrådning her.

Les Etikkrådets observasjonsbrev til Norges Bank for 2019 her.

Les Etikkrådets observasjonsbrev til Norges Bank for 2022 her