Den 7. mai 2018 anbefalte Etikkrådet å sette selskapet Nien Hsing Textile Co. Ltd. til observasjon på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for systematiske brudd på menneskerettighetene.

Nien Hsing eier tekstilfabrikker i flere land, blant annet Lesotho og Vietnam. Tilrådningen er basert på undersøkelser av arbeidsforholdene som viser grove normbrudd ved selskapets fabrikker i Lesotho, herunder utstrakt seksuell trakassering fra ledere og overordnede av kvinnelige ansatte. Undersøkelsene indikerer også et helsefarlig arbeidsmiljø og at selskapet ser ut til å begrense organisasjonsfriheten. Når rådet likevel ikke går inn for å utelukke selskapet fra fondet nå, er det fordi Nien Hsing er i ferd med å gjennomføre endringer og tiltak som kan bedre arbeidsforholdene, selv om implementeringen så langt har vært svak. Rådet vil følge med på utviklingen, og dersom de alvorligste normbruddene ikke blir vesentlig redusert i løpet av kort tid, vil rådet vurdere å anbefale å utelukke selskapet.

Den 10. juli 2018 offentliggjorde Norges Bank sin beslutning om å følge Etikkrådets anbefaling.

Les Etikkrådets tilrådning her
Les Etikkrådets observasjonsbrev for 2019 her.