Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet NHPC Ltd fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet er ansvarlig for eller medvirker til alvorlig miljøskade.

NHPC utvikler, eier og drifter vannkraftprosjekt, inkludert Lower Subansiri vannkraftprosjekt i India som er under bygging. Dette prosjektet er et stort damprosjekt som ved ferdigstilling vil være det største vannkraftprosjektet i India med en installert kapasitet på 2 000 MW.

Prosjektet vil resultere i neddemming av over 30 km2 hovedsakelig skogområde i et svært artsrikt område (global biodiversity hotspot), der det nylig er gjort funn av arter som er nye for vitenskapen, i skoger vest for prosjektet. Truede arter i prosjektområdet som ikke finnes andre steder (endemiske), vil bli negativt påvirket av prosjektet.

Prosjektet er planlagt for effektkjøring som vil resultere i svært stor variasjon i vannføring nedstrøms dammen. Dette vil ha ødeleggende miljøkonsekvenser, blant annet for den truede Ganges elvedelfinen, og være en sikkerhetsrisiko for folk langs elva.

Selskapet har ikke svart på Etikkrådets henvendelser.

Etikkrådet avga tilrådningen 24. februar 2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 7. september 2022

Les hele vurderingen her.