Etikkrådet anbefaler å sette Marfrig Global Foods SA til observasjon på grunn av risikoen for at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade.

Marfrig er en av Brasils største produsenter av storfekjøtt. Selskapet kjøper inn kveg som det slakter og videreforedler for salg på det nasjonale og internasjonale markedet. Marfrig kjøper kveg i flere regioner, der Amazonas og Cerradoen er de viktigste. Kvegdrift er en av de viktigste årsakene til avskoging og tap av biologisk mangfold i disse regionene fordi skogområder blir konvertert til beitemark.

Avskogingen foregår på gårdsbruk i Marfrigs leverandørkjede. Etikkrådet mener at Marfrigs kontroll med sine leverandører ikke har vært god nok til å hindre avskoging. Kontrollsystemet har dessuten hovedsakelig vært innrettet mot gårdsbruk i Amazonas. Leverandører i andre regioner med høy avskoging er i liten grad blitt kontrollert.

I 2020 erklærte Marfrig at selskapet ville eliminere avskoging i hele leverandørkjeden og i alle regioner innen 2030. Selv om Etikkrådet mener at dette tidsperspektivet er for langt, og at det er uklart hvordan Marfrigs tiltak vil virke i praksis, legger rådet likevel til grunn at tiltakene kan bidra til å redusere risikoen for at selskapet medvirker til avskoging fremover. Etikkrådet anbefaler derfor å sette selskapet til observasjon.

Etikkrådets tilrådning om observasjon av Marfrig Global Foods SA ble avgitt den 30. september 2021.

Den 21. desember 2021 offentliggjorde Norges Bank sin beslutning om å følge Etikkrådets anbefaling.

Les Etikkrådets anbefaling her