Etikkrådet anbefalte 29. juni 2017 å utelukke selskapet Korea Line Corporation (KLC) fra Statens pensjonsfond utland. KLC er et sørkoreansk rederiselskap som eier og opererer bulkskip og LNG-tankere.
Utgangspunktet for rådets vurdering er at rederiselskapet KLC i flere år har avhendet utrangerte skip ved å sende disse til opphugging på strender i Bangladesh og Pakistan, såkalt beaching, hvor arbeidsforholdene er svært dårlige og forurensning av miljøet betydelig. Rådet anser at selskapet gjennom å avhende skip for opphugging på denne måten kan sies å medvirke til grove menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade. Det foreligger ikke indikasjoner på at selskapet vil slutte å avhende skip til beaching.
Etikkrådet vil på nytt vurdere grunnlaget for utelukkelsen av selskapet dersom det løper fire år uten at selskapet har avhendet skip til beaching, eller før dette, dersom selskapet opplyser at denne praksisen har opphørt.
Norges Bank besluttet 11. januar 2018 å utelukke selskapet fra SPU.

Les Etikkrådets anbefaling her.