Etikkrådet tilrår å oppheve utelukkelsen av selskapet IJM Corp Bhd fra Statens pensjonsfond utland (SPU).

I 2014 anbefalte Etikkrådet å utelukke IJM Corp Bhd fra SPU på grunn av risikoen for at selskapet gjennom konvertering av tropisk skog til oljepalmeplantasjer var ansvarlig for alvorlig miljøskade. Selskapet var da i ferd med å utvikle plantasjer i lavlandsregnskog East Kalimantan i Indonesia. Rådet la vekt på at selskapet ikke så ut til å gjennomføre tiltak for å redusere tapet av biologisk mangfold.

IJM Corp Bhd avhendet i 2021 plantasjevirksomheten og er ikke lenger involvert i utvikling og drift av plantasjer. Etikkrådet anser derfor at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede.

Etikkrådet avga tilrådningen 22. februar2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å oppheve utelukkelsen av selskapet 15. juni 2022.

Les Etikkrådets anbefaling her.