Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av selskapet Hanwha Corp. fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet har siden 2007 vært utelukket på grunnlag av produksjon av klasevåpen. Denne virksomheten har nå opphørt, og det er ikke lenger grunnlag for å utelukke selskapet.

Etikkrådet avga tilrådningen 27. mai 2021. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 29. september 2021.

Les Etikkrådets tilrådning her.