Etikkrådet tilråder å oppheve utelukkelsen av selskapet General Dynamics Corp. fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet har siden 2005 vært utelukket på grunnlag av produksjon av klasevåpen. Denne virksomheten har nå opphørt, og det er ikke lenger grunnlag for å utelukke selskapet.
Les Etikkrådets tilrådning om opphevelse av utelukkelsen her.