Etikkrådet tilrår å utelukke selskapet Formosa Chemicals & Fibre Corp og datterselskapet Formosa Taffeta Co Ltd fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene forårsaker systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

Formosa Taffeta er produsent av blant annet vevde tekstiler med produksjonsanlegg i Taiwan, Kina og Vietnam. Undersøkelser av arbeidsforholdene i Formosa Taffetas fabrikk i Vietnam har avdekket mange brudd på arbeidstakerrettigheter, blant annet ufrivillig og ulovlig mye overtid, underbetaling av ansatte, diskriminering og brudd på krav til arbeidsmiljø. Etikkrådet legger vekt på at selskapet har gitt misvisende informasjon om arbeidstid til rådet, og at det i praksis gjør lite for å forhindre brudd på arbeidstakerrettigheter i sin virksomhet.

Etikkrådet avga tilrådningen 23. mai 2019. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapene 31.august 2020