Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapene Elco Ltd og dets datterselskap Electra Ltd fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

Bakgrunnen for Etikkrådets anbefaling er Electras bygging av veianlegg i tilknytning til israelske bosettinger på Vestbredden. Etikkrådet legger til grunn at anleggelsen av det aktuelle veianlegget ligger utenfor okkupasjonsmakten bruksrett og har en negativ påvirkning på sosiale og økonomiske forhold for befolkningen i det okkuperte området.

Etikkrådet legger til grunn at Electra nylig har vunnet en anbudskonkurranse om bygging av et større veianlegg som har som primært formål å betjene israelske bosettinger på Vestbredden, og at selskapet også tidligere har bygget veier med samme formål. Etikkrådet anser derfor at det er en uakseptabel risiko for at Electra gjennom sin anleggsvirksomhet i tilknytning til israelske bosettinger på Vestbredden, medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Elco medvirker til det samme gjennom sitt eierskap i Electra.

Etikkrådet avga tilrådningen om utelukkelse 15. mars 2021. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 2. september 2021.

Les Etikkrådets anbefaling her.