Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) tilrådet utelukkelse av Duke Energy Corp. (Duke) og de heleide datterselskapene Duke Energy Carolinas LLC (Duke Carolinas), Duke Energy Progress LLC (Duke Progress) og Progress Energy Inc. (Progress Energy) på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene er ansvarlige for alvorlig miljøskade. I mange år har selskapene blant annet hatt gjentatte miljøfarlige utslipp fra et høyt antall askedeponier ved kullkraftanlegg i North Carolina. Selskapene har gjennom flere rettsprosesser vært pålagt å fjerne eller tette deponiene. I sin vurdering legger rådet vekt på at tiltakene som er planlagt, først vil være gjennomført om 10-15 år. Rådet oppfatter også de vedvarende og omfattende bruddene på miljølovgivningen som en betydelig risikofaktor.

Selskapene ble anbefalt utelukket 5. april 2016, og besluttet utelukket 20. sept. 2016.

Etikkrådets tilrådning kan leses her.