Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet Compagnie de l’Odet SE og datterselskapet Bolloré SE fra Statens pensjonsfond utland på grunn av risikoen for at selskapene medvirker til alvorlige og systematiske menneskerettighetskrenkelser. Tilrådningen gjelder arbeidsforhold på oljepalmeplantasjer i Kamerun og konsekvenser for lokalsamfunn.

Cie de l’Odet er kontrollerende eier i Bolloré som har betydelige eierinteresser i selskapene Socfin, Socfinaf og Socapalm som driver oljepalmeplantasjer i Kamerun.

Etikkrådets undersøkelser av Socapalms plantasjedrift har avdekket mange og til dels grove brudd på arbeidstakerrettigheter, herunder seksuell vold, voldtekter, og trakassering av kvinner begått av arbeidsledere og vektere på plantasjen.  Socapalms arbeidere er hovedsakelig innleid eller dagarbeidere. Nesten ingen har arbeidskontrakter, tjener under minstelønn, betaler for trygdeytelser de ikke mottar, og kan ansettes og sies opp vilkårlig. Socapalm har videre utvidet plantasjen på områder som tilhører lokalbefolkningen og gjort tilgangen til deres eiendommer vanskelig, noe som også svekker livsgrunnlaget for befolkningen. Liknende menneskerettighetskrenkelser har i mange år vært rapportert ved flere av Socfins plantasjer i Liberia og Sierra Leone.

Selv om selskapene fastholder at de som minoritetseiere i Socfin ikke har noen innflytelse over hvordan plantasjene drives, har mangelen på formell kontroll liten betydning for rådets vurdering. Rådet legger vekt på at Cie de l’Odet som morselskap er ansvarlig for datterselskapets aktiviteter, at Bolloré har og alltid har hatt en vesentlig eierandel i Socfin og at toppledelsen i Bolloré har sittet i styrene i Socfin og i Socfinaf i mer 30 år. Dette tilsier at Bolloré burde ha nok innflytelse til å forbedre situasjonen hvis selskapet ønsket det. Ingen av selskapene ser ut til å erkjenne risikoen for å medvirke til alvorlige normbrudd knyttet til plantasjevirksomheten. Rådet konkluderer med at risikoen for at selskapene også fremover vil medvirke til alvorlige og systematiske menneskerettighetskrenkelser er uakseptabel.

Etikkrådet avga tilrådningen den 19.mars 2024. Den 26.juni 2024 offentliggjorde Norges Bank sin beslutning om å utøve eierskap i begge selskapene.

Les Etikkrådets tilrådning her