Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet Bharat Electronics Ltd (BEL) fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet selger våpen til en stat som bruker våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler. Bakgrunnen er salg av militært materiell til militæret i Myanmar.

BEL er et indisk selskap som produserer elektronikkprodukter til sivil og militær bruk. I juli 2021 leverte BEL en fjernstyrt våpenstasjon til Myanmar. Våpenstasjonen er utviklet for å fjernstyre våpen fra innsiden av panserkjøretøy. Det er rapportert at slike kjøretøy er brukt i angrep mot sivile i Myanmar.

I februar 2021 gjennomførte militæret i Myanmar statskupp. Både før og etter kuppet har militæret gjort svært alvorlige overgrep mot sivilbefolkninga i landet, blant annet i tilknytting til pågående væpna konflikter i landet. Flere aktører i FN-systemet har rapportert at militæret har rettet angrep direkte mot sivile. Angrepene er tallrike og utgjør slik Etikkrådet ser det, alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler. Denne informasjonen har vært offentlig i lengre tid, og rådet legger til grunn at man siden 2018 burde ha forstått at våpen som selges til Myanmar, kan bli brukt i strid med folkeretten.

I vurderingen av risikoen for medvirkning til nye overgrep fremover i tid legger rådet vekt på at selskapet leverte militært materiell til Myanmar til tross for militærkuppet og informasjonen om militærets overgrep. Selskapet har ikke besvart Etikkrådets henvendelser.

Etikkrådet avga tilrådningen 23. august 2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 24. januar 2023.

Les hele vurderingen her.