Etikkrådet

Statens pensjonsfond utland

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland, og gi anbefaling om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank.

*

Nye korrupsjonstilrådninger

Etikkrådet offentliggjorde 5. mai 2017 fire tilrådninger under kriteriet for grov korrupsjon og én tilrådning under kriteriet for alvorlig miljøskade.
Norges Bank fattet beslutning om observasjon i to korrupsjonssaker der Etikkrådet hadde anbefalt utelukkelse. Banken fattet videre beslutning om eierskapsutøvelse i to korrupsjonssaker der Etikkrådet hadde anbefalt observasjon. Banken tok tilrådningen om utelukkelse under miljøkriteriet til følge.

Beslutninger om observasjon
Etikkrådet anbefalte i 2016 å utelukke selskapene PetroChina Co Ltd og Leonardo SpA fra SPU grunnet risikoen for grov korrupsjon, mens Norges Bank har besluttet å sette selskapene til observasjon. Dette innebærer at Etikkrådet vil følge opp korrupsjonsrisikoen med selskapene i observasjonsperioden. Norges Bank har ikke angitt noen spesifikk varighet for observasjonsperioden. Normalt avgir Etikkrådet en årlig rapport til Norges Bank om selskaper som står til observasjon. Etikkrådet kan også avgi en ny anbefaling om å utelukke selskapet i observasjonsperioden.
Det er i tråd med retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU at Norges Bank skal gjøre en selvstendig vurdering av sakene og vurdere andre virkemidler enn de Etikkrådet har anbefalt. (§6 annet ledd og § 6 tredje ledd.)
Retningslinjenes § 6 fjerde ledd sier at «Observasjon kan besluttes der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen framover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig».
Alle selskaper Etikkrådet vurderer under korrupsjonskriteriet, har vært involvert i alvorlige korrupsjonssaker. Vurderingstemaet i slike saker er om selskapet har gjort tilstrekkelig til å hindre å på nytt bli involvert i korrupsjon. Dette er som regel vanskelige vurderinger. I årsmeldingen for 2016 har Etikkrådet gjort nærmere rede for sin vurdering av korrupsjonsrisiko.
Beslutninger om eierskapsutøvelse
Etikkrådet anbefalte videre å sette selskapene Eni SpA og Saipem SpA til observasjon, mens Norges Bank har besluttet å be Norges Bank Investment Management ta opp risikoen for grov korrupsjon med selskapene. Retningslinjenes § 6 tredje ledd sier at «Før observasjon og utelukkelse etter § 6 første ledd besluttes, skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessige».
Etikkrådet ser eierskapsutøvelse og observasjon som svært like virkemidler, men Etikkrådet har ikke som sin oppgave å anbefale eierskapsutøvelse. Forskjellen er først og fremst at NBIM har ansvaret for eierskapsutøvelsen, mens Etikkrådet har ansvaret for observasjon.

*

Etikkrådets årsmelding for 2016 er nå tilgjengelig for nedlasting:

 

 

Du kan også laste ned enkeltkapitler fra årsmeldingen:

 

Etikkrådets virksomhet

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland finnes hos Lovdata.

Etikkrådets anbefalinger blir offentliggjort på dette nettstedet. Norges Bank forvalter fondet og fatter beslutning om Etikkrådets anbefalinger skal tas til følge.

Norges Bank fører oversikt over selskaper som er utelukket fra Statens pensjonsfond utland.

Rådet har et eget sekretariat som utreder og forbereder saker.

Ofte stilte spørsmål.

Share This